Политика конфиденциальности - Адвокат в Праге. Юридические услуги в Чехии
16617
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16617,bridge-core-2.7.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-16767
 

Политика конфиденциальности

Informační oznámení o zpracování osobních údajů

Voršilka Prokůpek – advokátní kancelář s.r.o. dodržuje níže uvedená pravidla pro zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním právních služeb:

§ 1 Kontaktní údaje

 • Společnost Voršilka Prokůpek – advokátní kancelář s.r.o., IČ: 29151937, se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1, je správcem osobních údajů subjektů údajů.
 • Kontaktní údaje Společnosti:

web:                            www.vsp-ak.cz

tel.:                              +420 242 444 554

e-mailová adresa:        info@vsp-ak.cz

§ 2 Základní zásady

 • Společnost při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje Klientů a dalších subjektů údajů v souladu s podmínkami stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
 • Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Poskytuje-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout uzavření obchodu nebo navázání smluvního vztahu s Klientem, popř. smluvní vztah s klientem ukončit s ohledem na nemožnost poskytování dalších služeb.
 • Subjekt údajů může Společnosti poskytnout v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob pouze za podmínky, že má oprávněný zájem na zpracování těchto osobních údajů nebo předem získal od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů společností pro účely zpracování osobních údajů uplatňovaných společností. Subjekt údajů zaručuje a odpovídá, že je oprávněn poskytnout společnosti osobní údaje třetí osoby za účelem jejich zpracování, a na výzvu Společnosti je tento subjekt údajů povinen Společnosti doložit oprávnění ke zpracování a poskytnutí těchto osobních údajů.
 • Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí u Společnosti do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

§ 3 Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v tomto rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u klientů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky), údaje o dokladech totožnosti (včetně fotokopie dokladu totožnosti s podobiznou klienta);
 • Kontaktní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • Údaje o osobním stavu klienta: dosažené vzdělání, rodinný stav, rodinní příslušníci, politická angažovanost (určení politicky exponované osoby);
 • Údaje o majetkové situaci klienta: údaje o bonitě, důvěryhodnosti, rozsahu a původu majetku, výši a zdroji příjmů, informace z veřejně dostupných i neveřejných rejstříků a evidencí;
 • Údaje o bankovních službách: údaje o bankovním účtu;
 • Další údaje: údaje o zápisech v seznamech a evidencích (veřejné evidence, sankční seznamy osob vyhotovené státem nebo mezinárodními organizacemi, black listy, white listy).

§ 4 Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovávané osobní údaje získává zejména z následujících zdrojů:

 • Od subjektů údajů: zejména z přímé komunikace se subjektem údajů (osobní jednání, telefonní hovory, emailová komunikace), v rámci jednání o uzavření smlouvy,
 • Z veřejných rejstříků a evidencí: zejména z obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků právnických osob, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí, evidence údajů o skutečných majitelích, registru ekonomických subjektů, katastru nemovitostí,
 • Z veřejně dostupných zdrojů: zejména z internetu, sociálních sítí.
 • Od třetích osob: zejména zaměstnavatelé, zmocněnci nebo jiní zástupci, správci majetku, orgány státní správy, soudy, insolvenční správci nebo soudní exekutoři, registry dlužníků.
 • Z vlastní činnosti: zejména vyhodnocením získaných osobních údajů z jiných zdrojů, ze záznamů o předchozích nebo současných smluvních vztazích mezi Společností a subjektem údajů.

§ 5 Účely zpracování

Společnost může i bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat veškeré informace a osobní údaje subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které Společnost oprávněně shromáždila v rámci navázání či realizace smluvního vztahu se subjektem údajů. Společnost osobní údaje subjektů údajů zpracovává pouze z jiných právních důvodů než na základě souhlasu Subjektu údajů.

Společnost provádí zpracování osobních údajů za těmito účely:

 • jednání ve věci uzavření smlouvy, plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou:
  1. V rámci tohoto účelu zpracování Společnost zpracovává osobní údaje k plnění svých smluvních závazků, zejména pro účely platného uzavření smlouvy, poskytování právních služeb, změny a ukončení smluv a související komunikace se subjektem údajů, dále pro uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu
  2. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou uzavření Smlouvy a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost uzavřít Smlouvu. Po uzavření Smlouvy je další poskytnutí a aktualizace těchto osobních údajů smluvní povinností Subjektu údajů.
  3. Osobní údaje v rámci tohoto účelu zpracování Společnost zpracovává z titulu plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti.
  4. Pro tento účel zpracování Společnost zpracovává osobní údaje po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 • plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy:
  1. V rámci tohoto účelu zpracování Společnost zpracovává osobní údaje k plnění povinností Společnosti vyplývající z obecných právních předpisů, které upravují činnost Společnosti, zejména zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
  2. Pro naplnění povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je Společnost oprávněna pořizovat fotokopie dokladů totožnosti Subjektu údajů, včetně podobizny klienta, a evidovat rodné číslo Subjektu údajů. Společnost dále provádí profilování Klienta z hlediska jeho rizikovosti pro legalizaci výnosů z trestné činnosti
  3. Osobní údaje v rámci tohoto účelu zpracování Společnost zpracovává z titulu splnění právních povinností společnosti a pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti.
  4. Pro tento účel zpracování Společnost zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

§ 6 Komunikace elektronickými prostředky

 • Poskytnutím e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Klient souhlasí s tím, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a dále po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností komunikovala Společnost s Klientem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující Klientovy osobní údaje, jakož Klienta také informovat či s Klientem jinak komunikovat v souvislosti se smlouvou skrze tyto prostředky komunikace na dálku. Pokud by Klient neměl zájem o tento způsob komunikace ve smluvních záležitostech, může tento způsob komunikace odmítnout. V takovém případě bude Společnost s Klientem nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím Klientovy kontaktní poštovní adresy.

§ 7 Způsob zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje Subjektů údajů budou zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Společnost bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě.
 • Společnost zpracovávané osobní údaje nepoužívá k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování).
 • Společnost přijala organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

§ 8 Předání do zahraničí

 • Osobní údaje subjektů údajů jsou Společností zpracovávány přednostně na území České republiky. Osobní údaje mohou být Společností zpracovávány také v dalších členských státech Evropské unie, ve kterých je zaručena shodná ochrana osobních údajů jako v České republice (vycházející z obecného nařízení).
 • Do zemí mimo Evropskou unii nejsou osobní údaje předávány.

§ 9 Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány

 • Osobní údaje shromážděné Společností jsou zpracovávány a uchovávány v rámci Společnosti. Společnost může zpracovávané osobní údaje předávat dalším osobám, a to orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), protistranám při zastupování klienta a zpracovatelům osobních údajů, kteří pro Společnost zajišťují dodávku některých obchodních činností.
 • Osobní údaje Subjektů údajů mohou být v rámci výkonu jednotlivých činností Společnosti zpracovávány prostřednictvím zpracovatelů osobních údajů. Zpracování prostřednictvím zpracovatele je prováděno jménem Společnosti a na její účet a práva a povinnosti zpracovatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů jsou vždy upraveny v písemné smlouvě uzavřené mezi Společností a příslušným zpracovatelem.
 • Osobní údaje mohou být Společností v rámci oprávněného účelu zpracování poskytovány zejména následujícím kategoriím zpracovatelů:
  1. dodavatelům a externím spolupracovníkům Společnosti,
  2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb,
  3. poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
  4. exekutorům a insolvenčním správcům za účelem uplatnění souvisejících nároků,
  5. Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

§ 10 Práva Subjektu údajů

 • Každý Subjekt údajů má ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů Společností zaručena práva uvedená níže:
  1. Právo na přístup. Subjekt údajů může kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Společnost zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  2. Právo na opravu. Subjekt údajů může kdykoli požádat Společnost o opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  3. Právo na výmaz. Společnost musí vymazat osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo (iv) to Společnosti ukládá zákonná povinnost.
  4. Právo na omezení zpracování. Dokud Společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů, musí omezit zpracování jeho osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  5. Právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které Společnost zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.
  6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Společností bylo porušeno nařízení GDPR.
 • Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv Subjektu údajů lze zaslat písemně na adresu Společnosti či elektronicky na adresu: info@vsp-ak.cz.

§ 11 Účinnost

Toto informační oznámení nabývá účinnosti dne 25.5.2018.